รับถมที่ดิน ราคาถูก มหาชัย

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

ก.) ราคา

ข.) บ้านข้างเคียง (มลภาวะ)

ค.) ความเป็นไปได้การขนส่งเข้าหน่วยงาน

ง.) เวลา (ทั้งเวลาทางาน และเวลาที่ต้องรอคอย)

ในการเลือกระบบเสาเข็มนี้ ต้องขอร้องให้วิศวกรออกแบบเสาเข็มและฐานรากหลายๆ แบบดู (อย่าเกิน 3 แบบ) ต้องวิเคราะห์รวม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราคาและเวลา) ของเสาเข็มและฐานราก จึงจะใช้เป็นข้อยุติได้ (หลีกเลี่ยงเสาเข็มราคาถูกทาเร็ว แต่ทาให้ฐานรากราคาแพงและช้า ทาให้ทั้งโครงการล่าช้าไปหมด)

เหล็กข้ออ้อย เขาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกันตรงไหน ?

แม้ในแบบจะระบุการใช้เหล็กข้ออ้อยตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง อย่าพยายามวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยเป็นอันขาด (บางคนวัดจากข้อถึงผิวบางคนวัดจากผิวถึงผิว และข้อถึงข้อเอามาเฉลี่ย เป็นต้น)….ตามมาตรฐาน ASTM บอกว่าห้ามวัดเหล็กข้ออ้อย ใช้การชั่งน้าหนักและทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

ถนนทรุด พื้นแตก คานหัก ท่อแตก ฯลฯ เกิดจากอะไร ?

สาเหตุสำคัญสาหรับเหตุการณ์ข้างต้น (ตามคาถาม) ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการต่อเชื่อมโครงสร้างที่มีเข็มยาวไม่เท่ากัน หรือบางส่วนไม่มีเสาเข็มเลย เช่น ถนน หรือพื้น (บางส่วน) หรือคาน ที่ส่วน

ใหญ่ใช้บริเวณรอบนอกอาคารตอกเสาเข็มขนาดเล็กนาไปเชื่อมต่อกับอาคารใหญ่ที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่การทรุดตัวไม่เท่ากัน เกิดการฉีกขาด หักเสียหาย

ปูนเสือ ปูนช้าง ใช้ไม่ดีอาจโดน ช้างเหยียบ….เสือคาบไปแด….นะครับ!

คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปนั้นมี 2 ชนิด ชนิดแรกเรียกว่าปูน Portland Cement (เช่นตราช้าง ตราพญานาค ตราดอกจิก) ซึ่งใช้ทาโครงสร้างมีกาลังอัดสูงเข้มแข็งกว่าปูนแบบที่สอง หรือที่เรียกว่าปูน Silica Cement (เช่น ตราเสือ ตรางูเห่า ตรานกอินทรีย์) ซึ่งมีกาลังอัดน้อยซึ่งจะใช้สาหรับงานก่ออิฐ หรืองานฉาบปูนเท่านั้น