บ้านสมัยใหม่

◌ เวลาเทพื้นระเบียงควรเทพร้อม ๆ กับพื้นด้านใน

เป็นเรื่องการรั่วซึมของน้าอีกเหมือนกัน เวลาเทพื้นโครงสร้างระหว่างพื้นระเบียงกับพื้นที่อยู่ภายในห้อง ถึงแม้ว่าจะมีระดับต่างกันก็ตาม แต่ก็ควรเทพร้อมกันทีเดียวเพื่อให้เป็นโครงสร้างเดียวกัน (ไม่มีรอยต่อให้เกิดการรั่วซึมได้)

“ประตู-หน้าต่าง”

◌ กันสาดสาหรับประตู-หน้าต่าง

บ้านสมัยใหม่ที่นิยมรูปแบบทางตะวันตก โดยออกแบบไม่มีกันสาดเหนือประตู-หน้าต่าง ฝนและแสงแดดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราจะสาดเข้าสู่ประตู-หน้าต่างได้โดยตรง มีผลให้ประตู-หน้าต่างเหล่านั้นบิดงอ ถ้าเป็นไม้หรือถ้าเป็นอะลูมิเนียมแสงแดดก็จะกัดสีวงกบและเพิ่มอุณหภูมิภายในบ้าน การออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงนั้นทาได้โดยร่นประตูและหน้าต่างให้ลึกเข้าไปในผนังประมาณ 0.60-0.80 เมตร หรือไม่ก็ยื่นกันสาด คสล. เหนือประตู-หน้าต่างนั้น แต่ถ้ายังอยากได้หน้าต่างเสมอกับผนังอีก ก็ขอแนะนาให้เลือกเอาเฉพาะด้านของตัวบ้านที่ไม่ค่อยจะได้รับแสงแดดโดยตรง เช่น ด้านทิศเหนือ เป็นต้น

◌ ข้อควรระวังในการติดตั้งวงกบอะลูมิเนียม

การติดตั้งวงกบอะลูมิเนียมควรทาหลังจากที่ได้ฉาบผนังปูนเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นน้าปูนจะทาปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมทาให้เกิดเป็นคราบขุ่น ล้างไม่ออก ในกรณีที่การก่อสร้างเร่งด่วน ต้องฉาบปูนไปพร้อม ๆ กับการติดตั้งวงกบอะลูมิเนียม หรือติดตั้งวงกบก่อน ก็ควรจะกันวงกบอะลูมิเนียมไว้ไม่ให้ถูกน้าจากปูนฉาบโดยวิธีการทาเคลือบวงกบด้วยครีมหรือวาสลินก่อน